Tài nguyên tiếng Việt

Khám phá các tài nguyên tiếng Việt về nước cho trẻ em thông qua các  đường link bên dưới.

Vòng đời của nước

Vòng đời của nước| The Water Cycle for Schools, United States Geological Survey


Hồ chứa nước 

Mô hình hồ chứa nước (Video này có phụ đề tiếng Việt), Portland Water Bureau


Nước mưa

Stormwater Worksheet, Clean Water Services

Stormwater Pollution Prevention Worksheet, Clean Water Services

Stormwater Bingo, Clean Water Services


Nước uống 

How Drinking Water is Made (Video này có phụ đề tiếng Việt), Children's Clean Water Festival

Drinking Water Treatment Plant Tours (Video này có phụ đề tiếng Việt), Clackamas River Water Providers


Bảo tồn nước

Kiểm tra Rò rỉ Bồn cầu | Water Wise Home Survey: Toilet Leak Test, Santa Clara Valley Water District

Water Conservation with EarthCapades (Video này có phụ đề tiếng Việt), Children's Clean Water Festival


Nước thải

River Rangers - Cleaning Used Water (Video này có phụ đề tiếng Việt), Clean Water Services

Wastewater Worksheet, Clean Water Services

Trash It, Don't Flush It (Video này có phụ đề tiếng Việt), Clackamas Water Environment Services